Algemene Voorwaarden WoningNet

Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis:

1. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsindicaties, (getekende of niet getekende) offertes en conceptovereenkomsten gedaan door WoningNet met betrekking tot de levering van Diensten.

2. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

3. Content: de informatie op de website niet zijnde Woningadvertenties, zoals uitleg, hyperlinks, nieuwsberichten.

4. Dienst(en): alle activiteiten die WoningNet verricht of dient te verrichten in verband met de Overeenkomst dan wel eventuele uitbreidingen daarvan. De diensten worden gespecificeerd in een dienstverleningsovereenkomst en dienstbeschrijvingen.

5. Kwaliteitsafspraken: afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. De afspraken betreffen zowel een gespecificeerde kwantitatieve als kwalitatieve norm waaraan een dienst moet voldoen. Deze afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

6. Materialen: Alle Websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, rapportages, onderzoeken, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de Diensten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WoningNet een Overeenkomst heeft gesloten en/of aan wie WoningNet een offerte heeft uitgebracht;

8. Overeenkomst: de schriftelijk of langs elektronische weg tot stand gekomen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en WoningNet waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

9. Partij(en): Opdrachtgever en/of WoningNet.

10. Website(s): De websites die WoningNet als onderdeel van de diensten biedt aan woonconsumenten, zoals www.woningnet.nl en onderliggende domeinen.

11. Wijzigingen: een wijziging in de inhoud, omvang of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel in de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

12. Woningadvertentie: de presentatie van een woning of overig object op de Website.

13. WoningNet: WoningNet N.V, WoningNet Basisdiensten B.V. en WoningNet Marktdiensten B.V. In het aanbod staat beschreven welke entiteit de Overeenkomst met Opdrachtgever sluit. Het is mogelijk dat dit meerdere entiteiten zijn.

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, elk Aanbod en alle Overeenkomsten met betrekking tot de levering van Diensten door WoningNet.

1.2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop-, algemene of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor WoningNet alleen bindend indien en voor zover deze door WoningNet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Bij eventuele strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

1.4. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.5. Ieder Aanbod gedaan door WoningNet is geldig tot 30 dagen na dagtekening. Door opdrachtgever op of bij de offerte gemaakte aantekeningen of aanvullingen zijn enkel geldig als deze door WoningNet schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard.

1.6. Een Overeenkomst komt tot stand doordat het Aanbod van WoningNet door Partijen wordt aanvaard. Aanvaarding geschiedt schriftelijk (waaronder ook elektronisch wordt verstaan) door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

1.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht WoningNet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een Aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

1.8. Alle prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van de bij totstandkoming van de Overeenkomst geldende prijspeil en dan geldende kostprijsfactoren.

Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst/Dienstverlening

2.1. De aard en omvang van Diensten worden beschreven in de Overeenkomst.

2.2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal WoningNet deze zorgvuldig en vakkundig uitvoeren, als een goed opdrachtnemer.

2.3. Het is WoningNet toegestaan om bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht en onder eigen verantwoordelijkheid derden in te schakelen, met inachtneming van hetgeen hierover in de verwerkersovereenkomst is bepaald.

2.4. Partijen zijn gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.

2.5. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van WoningNet zijn gesteld door Opdrachtgever of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft WoningNet in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en het recht om in redelijkheid de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.

2.6. In overleg kunnen partijen Wijzigingen in de Diensten doorvoeren. WoningNet zal steeds bereid zijn tot Wijzigingen die nodig zijn om de Diensten te laten aansluiten bij de behoeften van Opdrachtgever en de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Opdrachtgever.

2.7. Ten aanzien van iedere voorgestelde Wijziging zal WoningNet Opdrachtgever voorzien van alle informatie over impact, kosten en mogelijke planning van implementatie. Wijzigingen worden pas doorgevoerd nadat deze tussen Partijen is overeengekomen, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe Overeenkomst of een allonge op een bestaande Overeenkomst.

2.8. Partijen maken afspraken over de termijnen en kosten van iedere oplevering van (een) Dienst(en) of Wijziging(en). Het betreft hier zowel de ontwikkeling van een Dienst(en) of Wijziging(en) tot aan de inproductiename alsook de periode daarna tot aan de inbeheername van de Dienst(en) of Wijziging(en).

2.9. WoningNet ontwikkelt haar diensten op basis van een roadmap productontwikkeling die in overleg met alle Opdrachtgevers wordt vastgesteld. Deze roadmap bepaalt welke ontwikkeling plaatsvindt. Voor wensen die buiten de roadmap productontwikkeling vallen brengt WoningNet de kosten voor realisatie afzonderlijk aan Opdrachtgever(s) in rekening.

2.10. Indien WoningNet bij het uitvoeren van de Dienst, (mede) gebruik maakt van producten of diensten, of componenten daarvan, van leveranciers met wie WoningNet geen specifieke en op basis van haar eigen inkoopbeleid inkoop- of samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten met lange termijn afspraken over voorwaarden en prijzen en tarieven, dan zal zij die in de Overeenkomst specificeren. Wanneer zo een leverancier zijn prijzen of tarieven wijzigt, heeft WoningNet het recht om die wijziging (in dezelfde evenredigheid) door te belasten aan Opdrachtgever met ingang van de datum waarop die prijswijziging voor WoningNet in gaat. Wanneer die leverancier de levering van bepaalde producten of diensten stopt of uitfaseert, zullen partijen in overleg treden over mogelijke alternatieve producten of diensten. Wanneer er geen alternatieven zijn of althans niet tegen commercieel verantwoorde tarieven (ter uiteindelijke beoordeling van WoningNet), heeft WoningNet het recht om het betreffende onderdeel van de Dienst te stoppen met ingang van de datum waarop de betreffende leverancier zijn dienst of product niet meer levert.

2.11. Door WoningNet opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.

2.12. Indien WoningNet – gevraagd of ongevraagd – aan Opdrachtgever een advies verstrekt met betrekking tot privacy en/ of beveiliging ten aanzien van door WoningNet geleverde of te leveren Diensten en/of Materialen, zal Opdrachtgever dit in beginsel opvolgen. Indien Opdrachtgever dit advies niet wenst op te volgen, zullen Partijen hierover overleggen. Indien dit overleg niet tot een gezamenlijk gedragen oplossing leidt en Opdrachtgever het gegeven advies niet opvolgt, dan accepteert Opdrachtgever alle eventuele gevolgen van het niet opvolgen van dat advies, zoals schade en boete(s).

2.13. Schade die ontstaat door ondeskundig gebruik of nalatigheid van Opdrachtgever of derden die door of in opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld en gebruik maken van de Diensten is voor rekening van Opdrachtgever. Schade die ontstaat door handelen of nalaten van WoningNet of derden die door of in opdracht van WoningNet zijn ingeschakeld is voor rekening van WoningNet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. Aansprakelijkheid.

2.14. WoningNet adviseert Opdrachtgever over de configuratie van haar Diensten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (juistheid van de) inrichtingskeuzes en de juiste toepassing van de voor haar geldende wet – en regelgeving in relatie tot de Diensten, tenzij deze door WoningNet zijn geadviseerd. Tevens is Opdrachtgever verantwoordelijk voor (de juistheid van) de door haar (of in haar opdracht door derden) gedane configuratie – en inrichtingskeuzes met betrekking tot de Diensten alsmede voor de configuraties of inrichtingen die afwijken van de door WoningNet verstrekte adviezen.

Opdrachtgever vrijwaart WoningNet tegen en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen die tegen WoningNet worden ingesteld met betrekking tot deze door Opdrachtgever (of door derden in haar opdracht) gedane of ingestelde inrichtingskeuzes en configuraties, voor zover deze niet door WoningNet zijn geadviseerd.

2.15. Indien naar het oordeel van WoningNet een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WoningNet of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is WoningNet gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. WoningNet informeert klanten achteraf zo snel mogelijk over spoedeisende incidenten en de genomen maatregelen.

Artikel 3. Contractduur en beëindiging

3.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in het Aanbod dat door WoningNet aan Opdrachtgever is gedaan. Deze contractduur loopt vanaf de dag waarop het voornoemde aanbod van WoningNet door Opdrachtgever is aanvaard dan wel vanaf een specifieke ingangsdatum welke is opgenomen in de Overeenkomst. Indien de contractduur niet is bepaald, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een contractduur van 12 maanden.

3.2. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging die de andere partij ten minste drie maanden vóór het einde van de contractduur moet hebben bereikt, steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden.

3.3. Onverlet het elders in de Overeenkomst, de algemene voorwaarden en de wet bepaalde, zijn Partijen bevoegd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:
a) de andere Partij verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
b) de andere Partij zijn onderneming staakt (anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen); surseance van betaling of faillissement aanvraagt of ten aanzien van hem wordt aangevraagd of aan hem wordt verleend;
c) een wijziging in toepasselijke wet – of regelgeving die van dwingend recht, de verdere nakoming van de Overeenkomst door beide of een van beide partijen op wezenlijke onderdelen verbiedt dan wel zinledig maakt;

3.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dan wel wordt opgezegd, worden alle eventuele voor beëindiging tot aan datum beëindiging reeds verschuldigde, maar nog niet opeisbare, betalingsverplichtingen van Opdrachtgever per datum beëindiging van de Overeenkomst ineens opeisbaar, onverlet het bepaalde in artikel 3.6.

3.5. Indien op het moment van ontbinding de andere partij reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de partij die ontbindt bewijst dat de andere partij ten aanzien van het wezenlijke deel van de door hem te leveren prestaties, in verzuim is.

3.6. In geval van opzegging van de overeenkomst zal WoningNet medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken. Partijen komen binnen drie (3) maanden een exit-plan overeen. In het exit-plan wordt het plan van aanpak vastgelegd op basis waarvan de Dienst ontmanteld wordt zodat de bedrijfscontinuïteit van Opdrachtgever zo min mogelijk onderbroken wordt.

Het exit-plan bevat tenminste de volgende elementen:
– afspraken over gebruik van WoningNet systemen gedurende de overgangsperiode;
– specificatie van de (persoons)gegevens die WoningNet moet overdragen;
– afspraken over de wijze waarop en de termijn waarbinnen (persoons)gegevens worden overgedragen en vernietigd;
– specificatie van de kosten die aan de ontmanteling verbonden zijn;
– afspraken over voor wiens rekening de te maken kosten komen.

3.7. Bij gebreke van een exit-plan zal WoningNet op de datum van beëindiging van de overeenkomst de betreffende dienstverlening staken en de (persoons)gegevens twee (2) maanden in beveiligde bewaring houden. Indien binnen deze periode geen nadere afspraken worden gemaakt over de overdracht van gegevens dan zal WoningNet tot vernietiging van de (persoons)gegevens overgaan.

Artikel 4. Onderhoud en ontwikkeling

4.1 WoningNet draagt zorg voor onderhoud en doorontwikkeling van haar Diensten.

4.2 WoningNet zal onderhoud buiten kantoortijden uitvoeren, tenzij dit naar verwachting niet leidt tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt vooraf aangekondigd, tenzij dat niet mogelijk is. Onderhoud in verband met of ter voorkoming van calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

4.3 WoningNet mag van tijd tot tijd de functionaliteit van systemen aanpassen, voor zover de met Opdrachtgever(s) afgesproken functionele werking daarmee niet aangetast wordt.

Artikel 5. Content en woningadvertenties

5.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een Woningadvertentie en/of advertentiemateriaal zoals vervaardigd door of voor Opdrachtgever (op diens verzoek) geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet- en/of regelgeving schendt, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist en/of misleidend is.

5.2. WoningNet behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Woningadvertentie en/of Advertentiemateriaal van Opdrachtgever te weigeren, wijzigen of te verwijderen, om deze in overeenstemming te brengen met de criteria van artikel 5.1. Alvorens een Woningadvertentie te wijzigen of verwijderen treedt WoningNet in overleg met Opdrachtgever.

5.3. Opdrachtgever vrijwaart WoningNet tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die ter zake door WoningNet moeten worden gemaakt.

5.4. WoningNet zal de website niet gebruiken voor a) het zonder toestemming van Opdrachtgever plaatsen van content met een commercieel oogmerk of b) het plaatsen van content die inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder rechten van intellectuele eigendom) en/of in strijd is met wet- en regelgeving of c) het plaatsen van content die aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist en/of misleidend is. WoningNet zal op eerste verzoek van Opdrachtgever dergelijke content verwijderen.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1. De afspraken met betrekking tot de in het kader van deze overeenkomst te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens zullen worden vastgelegd in een separate (Verwerkers)overeenkomst.

Artikel 7. Tarieven en betaling

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door WoningNet genoemde prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2. Alle prijzen in ieder Aanbod zijn onder voorbehoud van kennelijke of aantoonbare programmeer- en typefouten.

7.3. Indien een prijs in een Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig te zijn, dan heeft WoningNet het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

7.4. WoningNet verstuurt alle facturen digitaal naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres, conform de instructie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanlevering van alle informatie die benodigd is voor het betaalbaar kunnen stellen van een factuur, bijvoorbeeld adressering, afdelingsnaam, projectnummer en intern administratief kenmerk.

7.5. De vervaltermijn van een factuur is 30 dagen na factuurdatum.

7.6. De prijsindexering van jaar n+1 bestaat uit de percentuele indexwijziging (afgerond op één decimaal) tussen september van jaar n-1 en september van jaar n. De prijsindexering wordt voor 30% bepaald door de Consumentenprijsindex Totaal bestedingen (2015=100) en voor 70% door de index Cao-lonen per maand exclusief bijzondere beloningen Totaal Cao-sectoren (2010=100). Beide indices worden ontleend aan statline CBS. De prijsindexering wordt als volgt berekend: (0,7 * (CPI september jaar n – CPI september jaar n-1) / CPI september jaar n-1) + (0,3 * (Index Cao-lonen september jaar n – Index Cao-lonen september jaar n-1)/ Index Cao-lonen september jaar n-1).

7.7. WoningNet kondigt de toepasselijke indexering minimaal 2 maanden voorafgaande aan de start van het betreffende kalenderjaar aan.

7.8. Bij overschrijding van de betaaltermijn stuurt WoningNet een herinnering en wanneer Opdrachtgever niet tijdig gehoor geeft aan de herinnering dan is Opdrachtgever in verzuim. WoningNet is dan gerechtigd de Opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag wettelijke rente in rekening te brengen alsmede, na aankondiging, de Dienst op te schorten.

7.9. Onverminderd het bovenstaande zullen alle redelijke kosten die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van de Opdrachtgever komen.

7.10. Partijen sluiten het recht op verrekening uit.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij WoningNet of diens licentiegevers. De Overeenkomst wordt niet geacht te voorzien in overdracht van rechten van intellectueel eigendom van WoningNet op Opdrachtgever, tenzij dit in de Overeenkomst expliciet anders is afgesproken.

8.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, of anderszins schriftelijk expliciet zijn toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever enige door WoningNet beschikbaar gestelde programmatuur of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. WoningNet is gerechtigd ook aan andere partijen een gebruiksrecht inzake haar systemen te verschaffen (niet-exclusiviteit). Partijen zijn niet gerechtigd om hun gebruiksrecht over te dragen (niet-overdraagbaarheid).

8.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

8.4. Het is WoningNet toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar Intellectueel Eigendom. Indien WoningNet door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.5. WoningNet garandeert dat WoningNet in het kader van Dienstverlening geen inbreuk zal maken op beschermde rechten van derden. WoningNet vrijwaart Opdrachtgever volledig voor alle gevolgen van aanspraken welke derden jegens Opdrachtgever door schending van deze garantie geldend zouden kunnen maken.

8.6. Opdrachtgever garandeert dat WoningNet bij het gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of producten, niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart WoningNet volledig voor alle gevolgen van aanspraken welke derden jegens WoningNet door schending van deze garantie.

8.7. Alle rechten van Intellectueel eigendom die Opdrachtgever bij de ontwikkeling of het gebruik van de dienst heeft ingebracht berusten bij Opdrachtgever of diens licentiegevers.

8.8. Alle rechten op door Opdrachtgever ingebrachte gegevens berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zeggenschap over persoonsgegevens van woningzoekenden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid WoningNet

9.1. De aansprakelijkheid van WoningNet in verband met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of voor schade die om een andere reden voor rekening en risico van WoningNet komt is beperkt tot het aandeel van Opdrachtgever in de jaaromzet van WoningNet, waarbij het maximum per aanspraak nooit meer dan €2.500.000 kan bedragen.

9.2. WoningNet beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een cyber riskverzekering. WoningNet zal zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst adequaat verzekerd houden. Voor beroepsaansprakelijkheid is de verzekerde som ten minste € 2.500.000 miljoen euro per aanspraak met ten minste een maximumwaarde van € 10.000.000 per verzekeringsjaar. Voor cyber risk is de verzekerde som ten minste € 3.000.000 per verzekeringsjaar.

9.3. Indien de uitkering van de verzekeraar niet voldoende zou zijn om de schade van alle Opdrachtgevers jegens welke WoningNet aansprakelijk is te vergoeden, zal de uitkering van de verzekeraar onder de betreffende Opdrachtgevers worden verdeeld naar rato van hun aandeel in de jaaromzet van WoningNet.

9.4. De totale aansprakelijkheid van WoningNet voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, gelimiteerd tot € 5.000.000 per verzekeringsjaar.

9.5. De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WoningNet of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9.6. WoningNet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met softwareapplicaties van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

9.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij WoningNet meldt.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Geen van de Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2. Onder overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, wordt verstaan elke van de wil van Partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Partijen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:
a) noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag);
b) storingen in telecommunicatie-infrastructuur en internet die buiten de macht van WoningNet ligt, waaronder (d)dos aanvallen;
c) wijzigingen in Unierechtelijke en/of nationale wetgeving alsmede overheidsmaatregelen die bij het afsluiten van de Overeenkomst niet voorzien konden worden.

10.3. Indien een overmachtssituatie langer dan vier weken duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10.4. In geval van overmacht hebben Partijen geen recht op enige (schade) vergoeding.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

11.2. WoningNet zal uitsluitend kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van WoningNet, voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of WoningNet daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal WoningNet zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken en Opdrachtgever hierover tijdig informeren, tenzij een wettelijke bepaling dit verhindert. De bepalingen uit de verwerkersovereenkomst worden hierbij in acht genomen.

11.3. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan tot 3 jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 12. Wijziging van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden

12.1. Indien een Partij een Wijziging wenst, kan hij daartoe een aanvraag indienen bij de andere Partij. Een wijziging kan alleen op basis van wederzijdse instemming schriftelijk worden overeengekomen.

12.2. Elke wijziging van naam, woonplaats of bedrijfszetel, factuuradres alsmede een (voorgenomen) besluit tot fusie of (enige vorm van) (af)splitsing, of wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de ene partij dient terstond schriftelijk aan de andere partij te worden doorgegeven. Indien een dergelijke wijziging tot enige wijziging leidt of zal leiden in de Overeenkomst of partijen bij de Overeenkomst (waaronder in dit verband mede begrepen overgang onder algemene titel), kan deze wijziging uitsluitend op basis van voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. De andere partij mag aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

12.3. Indien een wijziging in wet – of regelgeving (anders dan als bedoeld in artikel 3 lid 3 sub c), voor een van beide of beide partijen een wezenlijke wijziging meebrengt in de financiële kosten en opbrengsten onder de Overeenkomst, en partijen bereiken in der minne geen overeenstemming over een wijziging van de Overeenkomst, dan staat het ieder der partijen vrij de Overeenkomst op te zeggen.

12.4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde laat artikel 14 lid 3 en 3 lid 3 sub c) onverlet.

Artikel 13. Overdracht van rechten, gebruik door anderen en contact

13.1. Elk der partijen mag de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Aan deze toestemming kunnen redelijke en haalbare voorwaarden worden verbonden.

13.2. Indien Opdrachtgever werknemers of derden gebruik laat maken van de Diensten, wordt dergelijk gebruik voor de vaststelling van de verplichtingen van de Opdrachtgever gezien als gebruik door de Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat aan alle (rechts)personen die zij gebruik laten maken van de Dienst van WoningNet dezelfde verplichtingen worden opgelegd als aan de Opdrachtgever zijn opgelegd.

13.3. Opdrachtgever verklaart dat de bij WoningNet opgegeven e-mailadressen (bijvoorbeeld bij het sluiten van de Overeenkomst) juist zijn en onder controle van Opdrachtgever staan. Bovendien verklaart Opdrachtgever de informatie rondom de Overeenkomst op betreffende e-mailadressen te willen ontvangen. De e-mail van WoningNet wordt door Opdrachtgever geacht te zijn ontvangen op het moment dat deze de server van Opdrachtgever heeft bereikt. Het voorgaande is niet van toepassing als WoningNet weet of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat het e-mailadres niet klopt.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of mee samenhangende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, kunnen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Partijen zullen het geschil zelfstandig in redelijkheid proberen op te lossen alvorens een beroep op de rechter wordt gedaan. Alvorens een beroep op de rechter te doen kunnen partijen eerst een procedure van Mediation starten. Ieder der partijen is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

14.3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan, onverlet het bepaalde in artikel 3.3 sub c. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4. Indien een Partij niet steeds strikte naleving van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of andere afspraken verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat die Partij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

14.5. WoningNet is gerechtigd om informatie over haar dienstverlening voor promotionele doeleinden te gebruiken indien Opdrachtgever daar voorafgaande schriftelijke toestemming (waaronder ook toestemming per e-mail wordt verstaan) voor gegeven heeft.

14.6. Alle rechtsvorderingen van een Partij uit hoofde van de Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Scroll naar boven